2016. május 30., hétfő

2016. május 29., vasárnap

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/05/ha_21.html


Hogyan válnak javunkra a bibliai alapelvek?
Ha a családtagok a Biblia alapelvei szerint élnek, a szeretet egybekovácsolja őket.
"Ennek megfelelően, mint az Isten választottai, szentek és szeretettek, öltsétek magatokra a könyörület gyöngéd vonzalmát, a kedvességet, az alázatosságot, a szelídséget és a hosszútűrést. Továbbra is viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak készséggel, ha valakinek panaszra van oka a másik ellen. Mint ahogy Jehova is készséggel megbocsátott nektek, úgy ti is.  Mindezek mellett pedig öltsétek magatokra a szeretetet, mert az az egység tökéletes köteléke." Kolosszé 3: 12-14
 Isten Szava azt tanítja, hogy a házasságnak tartós kapcsolatnak kell lennie. Ez az alapelv szintén védelmezi a családokat.
"Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és e g y testté lesznek."1Mózes 2:24
A Biblia tanításai anyagilag és érzelmileg is a javunkra válnak. Például a munkaadók sokszor szívesebben alkalmaznak olyan személyeket, akiknek a becsületességről és a szorgalomról alkotott nézetét a Biblia szabja meg.
" Aki hanyag kézzel dolgozik, szűkölködni fog, a szorgalmas keze azonban meggazdagít." Példabeszédek 10:4
"Amilyen az ecet a fogaknak, és a füst a szemnek, olyan a lusta ember azoknak, akik kiküldik őt." Példabeszédek 10:26
 Isten Szava arra is megtanít, hogy elégedjünk meg a legszükségesebbekkel, és hogy az Istennel ápolt barátságunk fontosabb legyen az anyagiaknál.
" Senki sem szolgálhat rabszolgaként két úrnak; mert vagy az lesz, hogy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az, hogy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok rabszolgaként Istennek is, és a Gazdagságnak is.  Ezért azt mondom nektek, hogy ne aggódjatok tovább a lelketek miatt, hogy mit fogtok enni, vagy mit fogtok inni, vagy a testetek miatt, hogy mit fogtok viselni. Hát nem jelent többet a lélek, mint az eledel, és a test, mint az öltözék?" Máté 6:24,25
"Így tehát továbbra is keressétek először a királyságot és az Ő igazságosságát, és ezek az egyéb dolgok mind megadatnak nektek ráadásként." Máté 6:33
"Így hát, ha van élelmünk és ruházatunk meg hajlékunk, elégedettek leszünk ezekkel. Akiknek azonban elhatározásuk, hogy gazdagok lesznek, azok kísértésbe, csapdába, sok értelmetlen és káros kívánságba esnek, amelyek pusztulásba és romlásba döntik az embereket.  Mert a pénz szeretete mindenfajta ártalmas dolognak gyökere, és erre a szeretetre törekedve némelyek eltévelyedtek a hittől, és mindenütt sok fájdalommal szegezték át magukat." 1Timóteusz 6:8-10


Isten alapelvei az egészségünket is óvják. Hogy hogyan, azt a következő héten nézzük meg a Biblián keresztül. Szép hetet és hasznos elmélkedést!


 Fotó:internet

2016. május 23., hétfő

Egy...
... igazi érdekesség.


"Ezt a filmecskét gyönyörű fővárosunkról a két világháború között készítette a Metro-Goldwyn-Mayer technicolor eljárással."

2016. május 21., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Inenn folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/05/ha_15.html


 Mik a bibliai alapelvek?
A bibliai alapelvek alapvető igazságok. A törvények pedig általában meghatározott helyzetekre vonatkoznak.
"Ha új házat építesz, készíts a tetődre korlátot, nehogy vérbűnnel terheld házadat, ha valaki leesik róla." 5Mózes 22:8
Hogy egy adott helyzetben hogyan alkalmazható egy alapelv, azt mindig át kell gondolnunk.
"Amikor bölcsesség kerül a szívedbe, és az ismeret kellemessé válik lelkednek,  akkor gondolkodóképesség őrködik feletted, tisztánlátás védelmez téged,  hogy megmentsen a rossz úttól, a romlottságot beszélő embertől," Példabeszédek 2:10-12
 Például a Biblia azt tanítja, hogy az élet ajándék Istentől. Ezt az alapelvet figyelembe vesszük a munkahelyünkön, az otthonunkban és utazás közben, és ezért megtesszük a kellő óvintézkedéseket.
" Mert általa van életünk, általa mozgunk és létezünk, mint ahogy a köztetek levő költők közül is mondták némelyek: »Mert az ő leszármazottai vagyunk.« " Cselekedetek 17:28


 Melyik a két legfontosabb alapelv?
Jézus elmondta, melyik a két legfontosabb alapelv. Az első feltárja, mi az ember életének a célja: az, hogy megismerjük Istent, szeressük őt és hűségesen szolgáljuk. Ezt minden döntésünknél figyelembe kell vennünk.
" Minden utadban vedd figyelembe őt, és akkor ő fogja egyengetni ösvényeidet." Példabeszédek 3:6
Akik megszívlelik ezt az alapelvet, Isten barátai lesznek, valódi boldogságra találnak, és örökké élhetnek.
"Tanító, melyik a legnagyobb parancsolat a Törvényben?” Ő ezt mondta neki: „»Szeresd Jehovát, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész elméddel.«  Ez a legnagyobb és első parancsolat." Máté 22:36,38
A második alapelv megmutatja, hogyan élhetünk békés kapcsolatban másokkal.
 "A szeretet hosszútűrő és kedves. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik illetlenül, nem keresi a maga érdekeit, nem válik ingerültté. Nem tartja számon a sérelmet. Nem örvendezik az igazságtalanságnak, hanem együtt örvendezik az igazsággal. Mindent elvisel, mindent elhisz, mindent remél, mindent kitartással tűr." 1Korintusz 13:4-7
 Ennek az alapelvnek akkor teszünk eleget, ha úgy bánunk az emberekkel, ahogy Isten.
" Mindazt tehát, amit akartok, hogy az emberek megtegyenek veletek, ti is hasonlóképpen tegyétek meg velük; mert ezt jelenti a Törvény és a Próféták." Máté 7:12
"A második ehhez hasonló: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.« Ezen a két parancsolaton alapul az egész Törvény és a Próféták.”" Máté 22:39,40


De, hogyan válnak javunkra a bibliai alapelvek? A következő héten megkapjuk a biliai választ. Szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok nektek.


Fotó:internet


2016. május 20., péntek

2016. május 15., vasárnap

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/05/ha_7.html


Tehát, a kérdés:  Hogyan válnak javunkra a bibliai alapelvek?
1. Miért van szükségünk útmutatásra?
A Teremtőnk bölcsebb, mint mi. Szerető apaként törődik velünk. Úgy alkotott meg minket, hogy az irányítását figyelmen kívül hagyva nem tudunk boldogok lenni.
 "Jól tudom, ó, Jehova, hogy a földi embernek nincs hatalmában az ő útja. Még csak lépteit sem irányíthatja a járókelő ember." Jeremiás 10:23
Ahogy a gyerekeknek szükségük van a szüleik vezetésére, ugyanúgy nekünk is Isten útmutatására.
 "Ezt mondja Jehova, a te Megváltód, Izrael Szentje: „Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik, aki azon az úton vezetem lépteidet, amelyen járnod kell. Ó, bárcsak odafigyelnél parancsolataimra! Akkor olyan lenne békéd, mint egy folyó, és igazságosságod, mint a tenger habjai." Ézsaiás 48:17,18
Nagyszerű ajándék, hogy a bibliai alapelvekkel vezet minket.
"A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra, az igazságosságban való fegyelmezésre," 2Timóteusz 3:16
Jehova törvényei és alapelvei rámutatnak, mi a legjobb nekünk, és hogyan nyerhetünk örökké tartó áldásokat a jövőben. Mivel Isten teremtett minket, helyénvaló, ha örömmel engedelmeskedünk neki.
"Jehova törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Jehova emlékeztetője megbízható, bölccsé teszi a tapasztalatlant." Zsoltárok 19:7
"Szolgád is figyelmeztetést kap általuk; Megtartásuk nagy jutalommal jár." Zsoltárok 19:11
 „Méltó vagy, Jehova, igen, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.” Jelenések 4:11


Felvetődik a kérdés: Mik a bibliai alapelvek?


A következő héten bibliai választ kapunk a kérdésre. Szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!
 Fotó: internet

2016. május 7., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/05/ha.html


((Egy kis személyes: gyerekkorom óta tudtam, hogy van Isten. Néztem a felhőket, az eget és arra gondoltam, hogy ott lakik. Hittanra jártam, sokat kérdeztem és kevés választ kaptam. Nem értettem az imákat, amiket mérkőzések előtt imádkoztak a sportolók, szörnyülködve néztem, ahogy a papok megáldják a fegyvereket, nem értettem, hogy mi történik a halottakkal, miért kell meggyónnom a papnak, hiszen Istennek is elmondhatom. Ezekről írtam már itt sokat. KERESTEM az igaz imádatot, úgy akartam imádni ŐT, ahogy az NEKI tetszik, ezért kezdtem el tanulmányozni a Bibliát és ezért igyekszem megosztani a Biblia igazságát minden tiszta szívű emberrel, mert ahogy Jézus mondta: "Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket” János 8:32 ))


Melyik az igaz vallás?
Melyik vallás az, amelynek minden tanítása Isten Szaván alapul, tiszteli Isten nevét, és azt hirdeti, hogy Isten Királysága az emberiség egyedüli reménye? Melyik vallás az, amelynek a tagjait szeretet fűzi össze, és nem támogatja a háborúkat? Érdemes rajta elgondolkodni.
" Ebből a tényből ismerhetők fel az Isten gyermekei és az Ördög gyermekei: mindaz, aki nem gyakorol igazságosságot, nem az Istentől származik, és az sem, aki nem szereti a testvérét.  Mert azt az üzenetet hallottátok kezdettől fogva, hogy szeressük egymást;  nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól származott, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvérének a cselekedetei viszont igazságosak." 1János 3:10-12


A következő héten új témával foglalkozunk: Hogyan válnak javunkra a bibliai alapelvek?
Addig is szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!
 Fotó: internet

2016. május 5., csütörtök

Ezt...

... a fotót kaptam, amin két szív látható, amiket én készítettem. Jó helyen laknak! ;)


 Fotó: Nagy Viki

2016. május 1., vasárnap

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/04/ha_24.html
Az elmúlt alkalmakkor arról beszélgettünk:  Miről ismerhetők fel az igaz vallás tagjai?
Ma további ismertetőjeleket nézünk meg a Bibliából.
Nem alkotják részét ennek a gonosz világnak. Arról ismerhetők fel, hogy nem folynak bele a politikai ügyekbe és a társadalmi konfliktusokba .
"Ők nem része a világnak, mint ahogy én sem vagyok része a világnak." János 17:6
" Jézus így válaszolt: „Az én királyságom nem része e világnak. Ha a királyságom része volna e világnak, szolgáim harcoltak volna, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. Így azonban a királyságom nem innen való.” János 18:36


 Nem veszik át a világ ártalmas szokásait és gondolkodásmódját.
"Házasságtörők, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Aki tehát a világ barátja akar lenni, az az Isten ellenségévé teszi magát." Jakab 4:4


Mély szeretet fűzi össze őket.
 Isten Szavából azt tanulják, hogy mindenféle származású embert tiszteljenek. A hamis vallások képviselői sokszor tevékenyen részt vesznek a nemzetek háborúiban, az igaz keresztények azonban nem.
"És úgy lesz a napok befejező részében, hogy szilárdan áll majd Jehova házának hegye a hegyek teteje fölött, és magasabbra emeltetik a domboknál, és népek özönlenek oda.  Sok nemzet jön el, és ezt mondják: „Jöjjetek, menjünk fel Jehova hegyére, Jákob Istenének házához, és ő oktatni fog bennünket útjaira, mi pedig az ő ösvényein járunk.” Mert Sionból jön a törvény, és Jehova szava Jeruzsálemből.  Ítélkezni fog sok nép között, és elrendezi hatalmas, messzi nemzetek ügyeit. Kardjaikat ekevasakká kovácsolják, és lándzsáikat metszőkésekké. Nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak." Mikeás 4: 1-3
 Önzetlenül arra használják fel az idejüket és az anyagi javaikat, hogy segítsenek és támogassanak másokat.
" Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást; ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.  Arról fogja tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van köztetek.” János 13:34,35
" Ha valaki azt állítja: „Szeretem az Istent”, és mégis gyűlöli a testvérét, akkor az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát." 1János 4:20
Akkor van válasz arra a kérdésre: Melyik az igaz vallás?
A következő héten megkapjuk a bibliai választ. Addig is szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!
 Fotó: internet